Domov Vloge in prijave Vloge, obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
SPLOŠNO
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OKOLJE IN PROSTOR, KOMUNALA
Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev - skladnost s prostorskimi akti/skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in infrastrukture - Pravilnik ULRS št. 36/2018
Taksa: Brezplačno
Vloga za obročno plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo - fizične osebe
Taksa: Brezplačno
Vloga za obročno plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo - pravne osebe
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo mnenja - skladnost s prostorskimi akti/skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in infrastrukture - Pravilnik ULRS št. 36/2018
Taksa: Brezplačno
Vloga za spremembo namembnosti zemljišča
Taksa: za spremembo osnovne namenske rabe 150,00 eur; za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 eur, za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
Vloga za prekop posmrtnih ostankov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno zaporo občinske ceste zaradi del
Taksa: 25,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno zaporo občinske ceste zaradi prireditve
Taksa: 40,00 EUR
Vloga za izdajo o uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo potrdila za namen parcelacije stavbnih zemljišč
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe
Taksa: Brezplačno
Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi elementarne nesreče
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov