Domov Vloge in prijave Vloge, obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Abanet NLB Klik Hal mBills
SPLOŠNO
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OKOLJE IN PROSTOR, KOMUNALA
Vloga za obročno plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo - fizične osebe
Taksa: Brezplačno
Vloga za obročno plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo - pravne osebe
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev - Pravilnik ULRS št. 36/2018
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo mnenja - Pravilnik ULRS št. 36/2018
Taksa: Brezplačno
Vloga za spremembo namembnosti zemljišča
Taksa: za spremembo osnovne namenske rabe 150,00 eur; za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 eur, za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno zaporo občinske ceste zaradi del
Taksa: 25,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno zaporo občinske ceste zaradi prireditve
Taksa: 40,00 EUR
Vloga za izdajo o uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo potrdila za namen parcelacije stavbnih zemljišč
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: Brezplačno
Vloga za lokacijsko informacijo za namen izdelave projektne dokumentacije
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi elementarne nesreče
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov